Program edukacji ekologicznej w szkołach

ekologiaW chwili obecnej narasta konieczność przewartościowania postaw człowieka względem przyrody. Dlatego istotną rolę w tym zakresie może spełniać spójny system edukacji i wychowania środowiskowego dzieci i młodzieży. Edukacja powinna być akceptowana i realizowana przez ogół nauczycieli, poprzez właściwe wykorzystanie treści ekologicznych zawartych w programach nauczania danego szczebla szkolnictwa.

Treści związane z nauczaniem i wychowaniem pro środowiskowym należy prezentować w sposób bardzo interesujący, aby w następstwie uczyły one nowego podejścia do problemów związanych z ekologią. Cóż dają najpiękniejsze nawet treści werbalne, które nie rozbudzają autentycznych potrzeb czynnego uczenia się i rozwiązywania wysuwanych problemów. W edukacji ekologicznej każde dziecko powinno stać się aktywnym uczestnikiem, i umieć współdecydować o tym, czego i w jaki sposób się uczyć.

Ekologiczne życie z dziećmi

Warto pracować z już najmłodszymi dziećmi nad ich proekologicznym  podejściem do życia. Edukacja małych dzieci w zakresie ochrony środowiska powinna stanowić składową część działalności dydaktyczno-wychowawczej zarówno nauczyciela jak i rodziców, a przy tym powinna inspirować do aktywnej samo edukacji.  W toku realizacji edukacji ekologicznej, rozwijania wrażliwości oraz kształtowania szacunku wobec przyrody powinno u dzieci obejmować:

  • Wrażliwość na środowisko przyrodnicze,
  • Dążność do kontaktu z nieskażonym środowiskiem przyrodniczym
  • Poczucie odpowiedzialności za stan oraz pomnażanie zasobów środowiska przyrodniczego
  •  Wiedze dzieci z zakresu budowy, warunków życia roślin i zwierząt oraz różnorodnych zjawisk przyrody nieożywionej

Czym jest edukacja ekologiczna?

Edukacja ekologiczna to miedzy innymi:  formowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.

Cele edukacji ekologicznej skupiają się na:

  • Poznawaniu motywów i sposobów ochrony środowiska,
  •  Kształceniu umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,
  • Przewidywaniu i ocenie pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,
  •  Kształtowaniu emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka,
  •  Formowaniu i wzmacnianiu pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych.

Należy pamiętać, że edukacja ekologiczna powinna być wdrażana, jak najwcześniej, nawet wśród najmłodszych dzieci, to znaczy w przedszkolu lub  w szkole podstawowej.

Czym jest ekologia?

solary3Pojęcie ekologii ostatnimi laty stało się niezwykle popularne. Ale czy tak naprawdę wiemy czym się zajmuje ta dziedzina nauki? Czy odgrywa dużą rolę w naszym życiu? Okazuje się, że niewątpliwie tak. Warto więc poznać jej pojęcie.

Ekologia jest to dziedzina nauk biologicznych, zajmująca się zbiorami organizmów. Między organizmami tworzącymi zbiór oraz między nimi i środowiskiem abiotycznym zachodzi wiele oddziaływań. Zbiory organizmów posiadają, więc cechy systemu i stąd nazywa się je systemami ekologicznymi. Życie na Ziemi występuje w postaci systemów okolicznych, które mogą trwać nieskończenie długo, a tworzące je poszczególne organizmy są wymieniane w procesach rozrodu i śmiertelności.